Reglement Beweeg Meer Idee

ARTIKEL 1 – ONDERWERP

1.1. Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, met maatschappelijk zetel te Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0411.702.543 (hierna “CM of Organisator”), organiseert een promotiewedstrijd met de naam Beweeg Meer Idee (hierna: de "Wedstrijd").

1.2. De Wedstrijd vindt plaats van 27 januari 2020 tot en met 01 maart 2020 om 23u59.

1.3. De Wedstrijd vindt plaats in Vlaanderen en Brussel.

1.4. Dit reglement (hierna: het "Reglement") bepaalt de op de Wedstrijd toepasselijke algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 – DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1 De deelname aan de Wedstrijd is toegestaan voor alle personen die in Vlaanderen of Brussel hun woonplaats hebben, met uitsluiting van personeelsleden en medewerkers van de Organisator, die een rechtstreekse link of impact hebben met/op de campagne “Beweeg Meer Idee”. Personen jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend deelnemen met toestemming en onder begeleiding van hun ouders of wettelijke voogd. Zowel leden als niet-leden van de Organisator mogen deelnemen aan de Wedstrijd.

2.2 Verloop van de Wedstrijd: Om aan de Wedstrijd te mogen deelnemen (en hierna als "Deelnemer" gekwalificeerd te worden) moet de kandidaat voldoen aan de in artikel 2.1 voorziene voorwaarden. De Deelnemer moet surfen naar de volgende website: www.cm.be/beweegmeeridee of www.cm.be/bmi (hierna de “Website”) en daar het deelnemersformulier invullen. Hierbij moet de Deelnemer de gevraagde persoonsgegevens invullen en antwoorden op de vragen betreffende zijn/haar idee om Vlamingen te motiveren om meer lichaamsbeweging te voorzien. Het is daarbij mogelijk voor de Deelnemer om bijkomende documenten te versturen naar de Organisator ter ondersteuning van zijn/haar idee.. De Deelnemer bevestigt dat de persoonlijke gegevens op het ogenblik van het invullen juist en volledig zijn. Ten slotte moet de Deelnemer bevestigen dat hij/zij akkoord gaat met de toepassing van het Reglement en de informatie doorsturen naar de Organisator. Uitsluitend volledig ingevulde deelnemingsformulieren worden in aanmerking genomen door de Organisator.

2.3 Gedurende de looptijd van de Wedstrijd kan per persoon slechts één keer worden deelgenomen aan de Wedstrijd (zelfde naam, voornaam en/of mailadres).

2.4 Alle kosten die voortvloeien uit de deelname aan de Wedstrijd (invullen deelnemingsformulier, internetverbinding, verplaatsingen …) zijn volledig ten laste van de Deelnemers. In geen enkel geval kunnen de Deelnemers de terugbetaling van hun kosten aan de Organisator vragen.

2.5 Georganiseerde en/of collectieve deelnamen aan de Wedstrijd worden beschouwd als misbruiken en zullen automatisch leiden tot de uitsluiting van Deelnemers van dergelijke praktijken.

2.6 De deelname met behulp van een programma of een ander middel dan het programma van de Website, evenals de aanpassing/manipulatie van deze laatste, is verboden en zal leiden tot uitsluiting en desgevallend juridische vervolgingen voor inbreuk op de auteursrechten en/of andere rechten.

ARTIKEL 3 – BEPALING VAN DE WINNAARS

3.1 In het kader van de Wedstrijd, worden de Deelnemers uitgenodigd om nieuwe ideeën te bedenken om Vlamingen aan te zetten om meer aan lichaamsbeweging te doen. De Wedstrijd, en meer bepaald het bepalen van de winnaars, bestaat uit twee (2) ronden.

3.3 Eerste ronde van de Wedstrijd Een jury bestaande uit experten en andere personen aangewezen door de Organisator stelt een longlist op met tien (10) Deelnemers. Bij het uitkiezen van de tien (10) Deelnemers houdt de jury rekening met volgende aspecten bij de beoordeling van de ideeën van de Deelnemers:

  1. Is er een gezondheidsbehoefte of een gezondheidsprobleem?
  2. De rol van CM: Is CM de meest geschikte partner vanuit haar expertise als sociaal verzekeraar, sociaal ondernemer en als sociale beweging?
  3. Bevat het plan van aanpak volgende vijf basisprincipes: Sociale rechtvaardigheid – relevantie – kwaliteit – performantie – toegankelijkheid.

Tussen de periode van 30 maart 2020 en 19 april 2020 kan elk persoon één voorkeurstem uitbrengen op de tien (10) door de jury uitgekozen Deelnemers door te surfen naar de Website waarop de tien (10) Deelnemers worden voorgesteld met elk hun idee. Er kan slechts éénmaal per persoon worden gestemd (zelfde naam, voornaam en/of mailadres). De drie (3) Deelnemers die de meeste voorkeurstemmen hebben ontvangen als prijs een elektrische fiets ter waarde van minimum 850,00€. In geval van ex aequo, wordt de uiteindelijke winnaar van de elektrische fiets uitgekozen door de jury volgens dezelfde criteria als hierboven beschreven.

3.4. Tweede ronde van de Wedstrijd De drie (3) Deelnemers met de meeste voorkeurstemmen worden opnieuw aan de jury onderworpen. De Deelnemer waarvan het idee volgens de jury het meest voldoet aan de vijf basisprincipes (sociale rechtvaardigheid – relevantie – kwaliteit – performantie - uitvoering toegankelijkheid) zal als winnaar van de tweede ronde van de Wedstrijd worden verkozen. De prijs houdt in dat de Organisator het idee van de winnaar zal uitwerken. Een budget van maximum vijfentwintigduizend euro (€25.000,00) zal hiervoor worden voorzien. Dit budget wordt niet rechtstreeks overhandigd aan de winnaar en dient enkel en alleen voor de uitwerking van het idee van de winnaar door de Organisator.

3.5. De beslissingen van de jury met betrekking tot de bepaling van de winnaars zijn definitief en niet voor beroep vatbaar.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

4.1 De prijzen van de Wedstrijd zijn:

4.2 De Organisator verwittigt de winnaars persoonlijk na afloop van de Wedstrijd. De winnaars van de elektrische fiets dienen deze bij de Organisator te komen ophalen.

4.3 De prijzen zijn ondeelbaar, niet-overdraagbaar, kunnen niet worden omgewisseld in geld en moeten als dusdanig worden aanvaard.

4.4 Gedurende de volledige periode van de Wedstrijd, kan slechts één enkele prijs gewonnen worden per Deelnemer (zelfde naam, voornaam, mailadres), uitgezonderd de winnaar van de tweede ronde die zowel een elektrische fiets ontvangt als de uitwerking van zijn/haar idee door de Organisator.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN VAN DE WEDSTRIJD

5.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om de organisatie van de Wedstrijd te wijzigen, en te allen tijde de Wedstrijd op te schorten, uit te stellen of te beëindigen, zonder vooropzeg, zonder vermelding van de redenen ervan en zonder schadeloosstelling van de Deelnemers of derden. In zulk geval zal de Organisator dit vermelden op de Website.

5.2 Indien de Organisator gedwongen zouden zijn om vroegtijdig een einde te maken aan de Wedstrijd, de Wedstrijd te wijzigen of stop te zetten op grond van het niet passende gedrag van één van de Deelnemers, behoudt de Organisator zich het recht voor om vergoeding van de daardoor geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Behoudens in het geval van ernstige fout of opzet, kunnen noch de Organisator, noch haar personeel of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, ongeacht de aard ervan, die kan ontstaan naar aanleiding van, dan wel in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, of zouden voortvloeien uit de organisatie ervan, van de aanwijzing van de winnaars of de toekenning (of niettoekenning) van de prijzen ongeacht de oorzaak, de oorsprong of de gevolgen ervan, zelfs wanneer de Organisator geïnformeerd is over de risico's van dergelijke schade.

6.2 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die inherent zijn aan de Website en/of aan het mailsysteem en het (tijdelijk) nietbeschikbaar zijn van de Website. De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën die in het kader van deze Wedstrijd worden gebruikt, en de configuratie van het materieel en/of de software die de Deelnemer gebruikt.

6.3 De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van gerechtvaardigde noodzaak, zij ertoe gebracht wordt om de Wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment indien de omstandigheden dit vereisen.

6.4 De deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en uitdrukkelijke aanvaarding van het Reglement en van de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd (zie eveneens artikel 9.1). De prijzen en de rechten verbonden aan die prijzen voor de winnaars zijn strikt onderworpen aan de toepassingsvoorwaarden die de volledige exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de Organisator.

6.5 De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van verlies of diefstal van de prijs, of in het geval van frauduleus handelen door een derde in verband met de Wedstrijd. In het bijzonder is de Organisator niet verantwoordelijk voor de leveringstermijnen en de ontvangst of het verlies van de prijs, in zoverre de verzending ervan door een derde vennootschap wordt waargenomen (bijvoorbeeld Bpost).

6.6 Het gebruik van de door de Organisator ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit Reglement of de Wedstrijd voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. De Deelnemer garandeert dat hij/zij de eigenaar of houder is van alle rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) op alle inhoud die hij deelt in het kader van de Wedstrijd. De Deelnemer verbindt zich ertoe de Organisator te vergoeden voor alle kosten, schade en/of aansprakelijkheid dewelke deze laatste kan oplopen ten gevolge van eender welke aanspraak van derden betreffende deze rechten.

7.2. De Deelnemer kent kosteloos een exclusief recht toe aan de Organisator voor de exploitatie van alle inhoud die door hem aangeleverd wordt in het kader van de Wedstrijd, zulks voor de hele wereld en de volledige duur van alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud. Dit omvat onder meer, zonder beperking, het recht om de inhoud op te nemen via eender welke techniek of op te slagen, te reproduceren en een onbeperkt aantal duplicaten ervan aan te maken via eender welke techniek, gedeeltelijk of volledig mee te delen aan het publiek (inclusief, zonder beperking, via de website van de Organisator, via publieke of private sociale netwerkaccounts, via gedrukte reclame en enige andere dragers, kanalen of media). De Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze inhoud gebruikt kan worden voor publicitaire, interne en communicatie-doeleinden, zowel tijdens als na de Wedstrijd.

7.3. In het kader van de Wedstrijd omvat het begrip “intellectueel eigendomsrecht” alle intellectuele en industriële rechten, inclusief, zonder beperking, auteursrechten, tekeningen- en modellenrechten, databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, etc., alsook alle daarmee verbonden rechten in elk rechtsgebied met betrekking tot de inhoud die door de Deelnemer wordt aangeleverd.

ARTIKEL 8 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

8.1. In het kader van het beheer van de Wedstrijd verwerkt de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer conform de toepasselijke wetgeving (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679) en conform het privacybeleid, beschikbaar op www.cm.be/privacy.

8.2. De Deelnemer is erover geïnformeerd dat de Organisator zijn/haar persoonsgegevens zal verwerken voor het beheer van de Wedstrijd.

8.3. In het kader van het beheer van de Wedstrijd zullen de volgende gegevens worden verwerkt: aanvaarding van het Reglement, antwoorden op vragen, datum en tijdstip van deelname, naam, voornaam en e-mailadres.

8.4. De Organisator houdt de verzamelde persoonsgegevens bij tijdens de periode die nodig is voor het beheer van de Wedstrijd en uiterlijk tot 12 maanden na afloop van de Wedstrijd.

8.5. De Organisator geeft de persoonsgegevens van de Deelnemer niet door aan derden, behalve indien nodig in het kader van de Wedstrijd of bij voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de Deelnemer.

8.6. De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgen om de gegevens geheim te houden. De Deelnemer erkent echter dat het verzenden van deze gegevens via internet nooit zonder risico is.

8.7. De Deelnemer heeft recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan eventueel vragen ze te wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met de Organisator op de wijzen omschreven in de volgende link: www.cm.be/privacy

8.8. De Deelnemer heeft ook het recht om zich tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te verzetten. Zijn/haar deelname aan de Wedstrijd wordt geannuleerd wanneer de Deelnemer zijn/haar gegevens laat verwijderen of wanneer de Deelnemer zich tegen de verwerking ervan verzet. Om de rechten van de Deelnemer te doen gelden, dient de Deelnemer het privacybeleid te raadplegen dat beschikbaar is onder de volgende link: www.cm.be/privacy

8.9. De Deelnemer geeft toestemming voor alle controles met betrekking tot zijn/haar identiteit en gegevens. Elke aanwijzing van een valse of onjuiste identiteit of een vals of onjuist adres brengt automatisch de uitsluiting van de deelneming met zich mee.

8.10 Indien een deelnemer klachten zou hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verzoeken we om contact op te nemen met de Organisator. Als er toch geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan de Deelnemer een klacht indienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

ARTIKEL 9 – AANVAARDING EN TOEPASSING VAN HET REGLEMENT

9.1 De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het Reglement. Geen enkele betwisting ervan wordt in overweging genomen.

9.2 Klachten betreffende de Wedstrijd moeten schriftelijk binnen (7) werkdagen na het einde ervan worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de Organisator. Klachten kunnen nooit mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die niet tijdig worden ingediend, niet schriftelijk werden geformuleerd of waarvan de auteur niet op naam kan geïdentificeerd worden, worden niet behandeld.

9.3 Dit Reglement kan te allen tijde worden geraadpleegd op de site www.cm.be/beweegmeeridee.

9.4 De Wedstrijd staat onder toezicht van de Organisator. In het geval van overmacht, bij niet voorziene gevallen of in het geval van betwisting, kan de Organisator alle nodige beslissingen nemen om het goede verloop van de Wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zijn niet voor beroep vatbaar.

9.5 De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer – en desgevallend een winnaar – uit te sluiten bij inbreuk op één of meerdere deelnamevoorwaarden of bij misbruik, bedrog of verraderlijke deelname aan de Wedstrijd. De Organisator kan Deelnemers uitsluiten indien wordt vastgesteld of vermoed dat deze hebben geprobeerd om aan het legitieme verloop van de Wedstrijd schade toe te brengen door middel van vals te spelen, piraterij of andere frauduleuze, misleidende of oneerlijke praktijken (en dit met inbegrip van het genereren van deelnames of stemmen door middel van script, macro, robotten, programma’s of andere geautomatiseerde middelen). In zulke gevallen kan de Organisator de betrokken Deelnemers eveneens uitsluiten van deelname aan toekomstige acties.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1 De Deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten betreffende toepassing of de uitlegging van de Wedstrijd eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met de Organisator alvorens andere stappen te ondernemen.

10.2 Als een bepaling van het Reglement als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt, behouden de overige bepalingen van het Reglement hun geldigheid. De Organisator is gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

10.3 Het Reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In het geval van een geschil zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.